E D I T O R

// PREMIERE CS6 РFCP 7 РAFTER EFFECTS  - RESOLVE//

P R O D U C E R

// CORPORATE – PROMOTIONAL – FILM //

D I R E C T O R

// NARRATIVE FILM РMUSIC VIDEO РCORPORATE РPROMOTIONAL //